Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

STATUT

ŁÓDZKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI

  Rozdział 1.
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki”, w skrócie ŁOZLA.

§ 2
Terenem działalności ŁOZLA jest obszar Województwa Łódzkiego, a siedzibą miasto Łódź.

§ 3
ŁOZLA posiada osobowość prawną.

§ 4
ŁOZLA opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków oraz pracy społecznej działaczy.

§ 5
ŁOZLA jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i z tego tytułu posiada prawa i obowiązki przewidziane statutem PZLA , może przystąpić do innych krajowych organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem lekkiej atletyki.

§ 6
ŁOZLA używa pieczęci i odznak, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


Rozdział 2.
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
Celem ŁOZLA jest :

 1. popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki
 2. podnoszenie poziomu lekkiej atletyki

§ 8
Do osiągnięcia celów wymienionych w § 7 ŁOZLA dąży przez :

 1. zrzeszanie organizacji mających na celu popularyzację, upowszechnianie i uprawianie lekkiej atletyki,
 2. współdziałanie ze wszystkimi centralnymi jednostkami organizacyjnymi w kraju, mającymi na celu popularyzację i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, a w szczególności lekkiej atletyki,
 3. ustalanie wytycznych dla działalności klubowych sekcji lekkoatletycznych oraz jej członków,
 4. wydawanie regulaminów i przepisów lekkoatletycznych obowiązujących na terenie okręgu,
 5. rozwijanie działalności propagandowej i informacyjnej , a w szczególności przez współdziałanie z prasą, radiem , telewizją i filmem oraz przez wydawanie własnego pisma, podręczników, skryptów, prospektów oraz innych wydawnictw z zakresu lekkiej atletyki,
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej, a w szczególności kierowanie szkoleniem i koordynowanie szkolenia zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy,
 7. organizowanie zawodów o mistrzostwo okręgu, międzynarodowych, propagandowych itp.,
 8. udział w ogólnopolskich zjazdach i konferencjach poświęconych lekkiej atletyce ;
 9. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez wszystkie jednostki organizacyjne objęte działalnością ŁOZLA postanowień statutu oraz przepisów obowiązujących w lekkiej atletyce,
 10. rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie ŁOZLA.

§ 9
Przy wykonywaniu zadań i celów statutowych ŁOZLA :

 1. współdziała z właściwymi organami państwowymi oraz instytucjami naukowymi,
 2. współpracuje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz innymi organizacjami zainteresowanymi rozwojem lekkiej atletyki,
 3. współdziała z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz innymi organizacjami krajowymi zainteresowanymi rozwojem lekkiej atletyki.


Rozdział 3.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
Członkowie dzielą się na :

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 11
Członkami zwyczajnymi są kluby z osobowością prawną posiadające sekcje lekkiej atletyki w województwie łódzkim.

§ 12

 1. Członkami wspierającymi ŁOZLA mogą być stowarzyszenia sportowe, w których uprawia się lekką atletykę, posiadające osobowość prawną lub działające na podstawie regulaminu.
 2. Przyjęcie na członka wspierającego następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd ŁOZLA i przesłanego do PZLA.

§ 13

 1. Członkami honorowymi ŁOZLA mogą zostać osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla rozwoju lekkiej atletyki w okręgu łódzkim.
 2. Nadanie godności honorowego członka następuje na podstawie uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów ŁOZLA podjętej zwykłą większością głosów.

§ 14
Członkowie zwyczajni ŁOZLA mają prawo do :

 1. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz ŁOZLA oraz oceny ich działalności
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w krajowych zjazdach delegatów.
 3. wyboru władz ŁOZLA.
 4. korzystania z innych przywilejów wynikających z niniejszego statutu oraz działalności ŁOZLA.

§ 15
Członkowie zwyczajni ŁOZLA obowiązani są do :

 1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań ŁOZLA
 2. ścisłego przestrzegania postanowień statutu ŁOZLA oraz przepisów wydanych na jego podstawie
 3. podporządkowania się przepisom oraz uchwałom i decyzją władz ŁOZLA.
 4. czuwania nad zachowaniem należytego poziomu moralno-sportowego działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów i zawodników.

§ 16
Członkowie wspierający Związku mają prawo do :

 1. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Związku oraz oceny ich działalności,
 2. wysuwania kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy Delegatów,
 3. uczestniczenia w zawodach organizowanych przez ŁOZLA.
 4. korzystania z innych przywilejów wynikających z niniejszego statutu oraz działalności ŁOZLA

§ 17
Członkowie wspierający związku są obowiązani do :

 1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań ŁOZLA,
 2. ścisłego przestrzegania postanowień statutu ŁOZLA oraz przepisów wydanych na jego podstawie,
 3. podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz ŁOZLA,
 4. czuwaniem nad zachowaniem należytego poziomu moralno- sportowego działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów i zawodników,
 5. udzielania władzom ŁOZLA wyjaśnień dotyczących wszelkiej działalności w lekkiej atletyce.

§ 18
Członkowie honorowi mają prawo do :

 1. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz ŁOZLA,
 2. uczestniczenia z głosem doradczym w krajowych zjazdach delegatów.

§ 19
Członkowstwo ustaje w skutek:

 1. zgłoszonego na piśmie wystąpienia
 2. skreślenie z listy członków ŁOZLA,
 3. rozwiązania ŁOZLA lub stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym ŁOZLA.


Rozdział 4.
WŁADZE ŁOZLA

§ 20

 1. Władzami ŁOZLA są :
  • Okręgowy Zjazd Delegatów
  • Zarząd
  • Prezydium Zarządu
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz ŁOZLA trwa 4 lata.
 3. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decydujący jest głos przewodniczącego.


OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 21
Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą ŁOZLA. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 22
Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. podejmowania uchwał w sprawie zmian statutu,
 2. ustalanie kierunków i programów działania ŁOZLA,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności ŁOZLA i podejmowanie uchwał,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór w głosowaniu tajnym Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd PZLA,
 6. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia członka ŁOZLA,
 7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Okręgowy Zjazd Delegatów przez członków ŁOZLA
 8. podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania ŁOZLA,
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, a które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Okręgowego Zjazdu Delegatów.

§ 23

 1. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów odbywa się co dwa lata w miejscu ustalonym przez Zarząd Okręgowego Związku :
 • jako sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów,
 • w połowie kadencji jako sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Delegatów..
 • Zawiadomienie o terminie Okręgowego Zjazdu Delegatów wraz z porządkiem obrad i sprawozdaniem z działalności Zarządu ŁOZLA rozsyła Zarząd co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu lub publikuje na oficjalnej stronie internetowej.

§ 24

 1. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów jest zwoływany :
 2. na podstawie uchwał Zarządu
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 4. na pisemny wniosek co najmniej ¾ członków zwyczajnych ŁOZLA.
 5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów w ciągu  miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 25

 1. Okręgowy Zjazd Delegatów jest prawomocny w pierwszym terminie przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej 2/3 upoważnionych delegatów.
 2. W razie braku prawomocności w pierwszym terminie Okręgowy Zjazd Delegatów jest prawomocny w drugim, późniejszym terminie, przy udziale co najmniej 1/3 upoważnionych delegatów.
 3. Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, z następującymi wyjątkami:
 1. uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
 2. uchwały o nagłości zgłoszonych wniosków zapadać muszą większością 2/3 uprawnionych do głosu, obecnych na Okręgowym Zjeździe.

§ 26

 1. W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych wybrani przez sekcje lekkiej atletyki w ilości proporcjonalnej do liczby zarejestrowanych zawodników oraz poziomu sportowego.
 2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
 3. Szczegółowe zasady wyboru delegatów oraz klucz wyborczy ustala każdorazowo Zarząd.

§ 27
W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem doradczym :

 1. członkowie władz ŁOZLA, jeśli nie zostali wybrani delegatami,
 2. osoby , którym nadano godność członka honorowego,
 3. osoby zaproszone na Zjazd.


ZARZĄD

§ 28
Zarząd kieruje działalnością ŁOZLA i odpowiada za swą działalność przed Okręgowym Zjazdem Delegatów.

§ 29

 1. Zarząd składa się z 11 do 15 członków, w tym prezesa, wiceprezesów oraz sekretarza generalnego.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędującego członka Zarządu.

§ 30

 1. Do kompetencji Zarządu należy :
 • kierowanie działalnością ŁOZLA,
 • realizacja programów działania ŁOZLA ustalonych przez Okręgowy Zjazd Delegatów,
 • ustalenie planów pracy i budżetu ŁOZLA,
 • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
 • zwoływanie Okręgowego Zjazdu Delegatów,
 • reprezentowanie ŁOZLA na zewnątrz,
 • podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej.
 • powoływanie Prezydium
 1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 31
Szczegółowy zakres działania , organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin.

§ 32

 1. Zarząd wybiera Prezydium Zarządu ( w liczbie 5-7 osób) oraz może powoływać komisje stałe i czasowe oraz inne organy doradcze lub robocze.
 2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, wiceprezesi i sekretarz generalny.
 3. Prezydium Zarządu Związku jest organem wykonawczym, który kieruje działalnością związku w okresie między zebraniami Zarządu.
 4. Prezydium odpowiada przed Zarządem za decyzje podjęte w jego imieniu i ma ono obowiązek przedstawienia ich na posiedzeniach Zarządu.
 5. Decyzje Prezydium zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.
 6. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 10 razy w roku (lub nie rzadziej niż raz w miesiącu) i są zwoływane przez Prezesa Związku.
 7. Zakres działania, organizacje oraz tryb pracy organów, o których mowa w ust.1 określa Zarząd.

§ 33
W przypadku naruszenia przez sekcje lekkiej atletyki postanowień niniejszego statutu Zarządowi ŁOZLA przysługuje stosownie do okoliczności prawo :

 1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w zakreślonym terminie,
 2. odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
 3. żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub decyzji, albo ich uchylenia,
 4. od decyzji Zarządu określonych w pkt. 1 do niniejszego paragrafu, przysługuje członkom prawo do odwołania się do Okręgowego Zjazdu Delegatów. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu, chyba, że Zarząd postanowi inaczej.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 34
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna :

 • przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo – gospodarczej działalności ŁOZLA,
 • może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności ŁOZLA,
 • w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek określa terminy i sposób ich usunięcia,
 • posiada wyłączne prawo do składania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • ma prawo wnioskować zwołanie nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów.

2. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie


KOOPTACJA CZŁONKÓW WŁADZ

§ 36

 1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Ilość dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ilości członków władz pochodzących z wyboru.


Rozdział 5.
ZAKRES WŁADZY DYSCYPLINARNEJ ŁOZLA

§ 37

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, a w szczególności obowiązujących przepisów sportowych ŁOZLA przysługuje prawo nakładania kar na :
 • stowarzyszenia będące członkami okręgowych związków lekkiej atletyki,
 • działaczy lekkiej atletyki
 • trenerów i instruktorów lekkiej atletyki,
 • sędziów lekkiej atletyki
 • zawodników lekkiej atletyki
 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają przepisy ustanowione i okresowo aktualizowane przez Zarząd


Rozdział 6.
FUNDUSZE I MAJĄTEK ŁOZLA

§ 38
ŁOZLA gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami państwowymi;

§ 39
Na fundusze składają się:

 1. dochody z imprez oraz innej działalności statutowej,
 2. dotacje państwowe,
 3. zapisy i darowizny

§ 40
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych ŁOZLA wymagane są podpisy prezesa oraz sekretarza generalnego lub osób upoważnionych spośród członków Zarządu.

Rozdział 7.
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE ŁOZLA

§ 41

 1. Rozwiązanie ŁOZLA może nastąpić jedynie na skutek uchwały podjętej przez Okręgowy Zjazd Delegatów.
 2. Dla ważności uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania ŁOZLA wymagana jest większość co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu ŁOZLA, Okręgowy Zjazd Delegatów wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie przewodniczącego i 6 członków.
 4. Uchwała o rozwiązaniu ŁOZLA powinna określać przeznaczenie majątku PZLA . Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.